DUMY
01_1
01_2
01_3
02_1
02_2
02_3
03_1
03_2
03_3
04_1
04_2
04_3
05_1
05_2
05_3
06_1
06_2
06_3
07_1
07_2
07_3
08_1
08_2
08_3
09_1
09_2
09_3
10_1
10_2
10_3
11_1
11_2
11_3
12_1
12_2
12_3

01_1
FileFileFileFile
1_Z01_SG -Hospodářství-opakování 1_Z06 - Státy podle suverenity 1_Z11 - Státy podle rozvoje 1_Z16 - Mezinárodní organizace 
1_Z02_SG - Hospodářství - doprava 1_Z07 - Státy podle správního členění 1_Z12 - Státní hranice 1_Z17 - Životní prostředí 
1_Z03_SG - Hospodářství - terciér 1_Z08 - Státy podle státního zřízení 1_Z13 - Poloha 1_Z18 - Průmysl 
1_Z04_SG - Cestovní ruch-opakování 1_Z09 - Státy podle způsobu vlády 1_Z14 - Rozloha, lidnatost 1_Z19 - Lesy 
1_Z05 - Politická mapa světa 1_Z10 - Hydrosféra 1_Z15 - Konflikty 1_Z20 - Příroda 
01_2
FileFileFileFile
1_NJ01 Skloňování přídavných jmen 1_NJ06 Rozhovory v každodenních situacích 1_NJ11 Vyslovnost 1_NJ16 Casovani slabych sloves 
1_NJ02 Popis osoby 1_NJ07 V obchodě 1_NJ12 Pozdravy 1_NJ17 Přivlastňovací zájmena 
1_NJ03 Jídelníček 1_NJ08 Číslovky řadové 1_NJ13 Kdo jsem 1_NJ18 Rodina 
1_NJ04 Vedlejší věty 1_NJ09 Německy mluvící zem웠1_NJ14 Číslovky 1-10 1_NJ19 Tázací věty 
1_NJ05 Predložkové vazby 1_NJ10 Vyprávění 1_NJ15 Číslovky 11 - 20 1_NJ20 Stupňování příslovcí 
01_3
FileFileFileFile
1_F01_opakování 6. ročníku 1_F06_tlak 1_F11_opakování - převody jednotek 1_F16_výpočet gravitační síly 
1_F02_pohyb tělesa 1_F07_vlastnosti kapalin 1_F12_pohyb III 1_F17_účinky síly 
1_F03_pohyb tělesa II 1_F08_hydrostatický tlak 1_F13_rychlost-výpočet času 1_F18_kapaliny 
1_F04_síla 1_F09_Archimédův zákon 1_F14_rychlost-výpočet dráhy 1_F19_voda 
1_F05_skládání sil 1_F10_plyny 1_F15_skládání sil II 1_F20_plavání těles 
02_1
FileFileFileFile
2_Z01_POLOHA, POVRCH, ČLENITOST 2_Z06_ Vodstvo Ameriky 2_Z11_Atmosféra, podnebí 2_Z16 Povrch Asie 
2_Z02_Povrch Afriky 2_Z07 Litosféra 2_Z12_Brazílie 2_Z17 Státy podle rozvoje 
2_Z03_Zeměpisné souřadnice 2_Z08 Litosférické desky - pohyby a jejich důsledky 2_Z13 Indický oceán 2_Z18 Zemědělství 
2_Z04_afrikaseverni 2_Z09_Kanada 2_Z14 tropický deštný les 2_Z19_Japonsko 
2_Z05 _povrch Ameriky 2011 2_Z10_Ostrovy 2_Z15 Blízký Východ 2_Z20_Doprava 
02_2
FileFileFileFile
2_M01_Úhel opakování (2) 2_M06_Smíšená čísla (2) 2_M11_Kružnice, kruh 2_M16_Měřítko plánu a mapy 
2_M02_Zlomek, část celku (2) 2_M07_Využití Pythagorovy věty 2_M12_Délka kružnice, obvod kruhu 2_M17_Nasobeni_mnohočlenů jednočlenem 
2_M03_Rovnost zlomků (2) 2_M08_Mocniny s přirozeným mocnitelem 2_M13_Obsah kruhu 2_M18_Nasobeni_mnohočlenů 
2_M04_Druhá mocnina (2) 2_M09_Násobení mocnin 2_M14_O,S složených obrazců 2_M19_Povrch válce 
2_M05_Pythagorova věta (2) 2_M10_Početní operace s racionálními čísly 2_M15_Poměr - rozšiřování a krácení 2_M20_ Objem válce 
02_3
FileFileFileFile
2_ČJ01_Hlásková podoba slov 2_Čj06_Vzory podstatných jmen - shrnutí 2_ČJ11_Předpony s-, z-, vz- 2_ČJ16_Slovesa-oznamovací způsob 
2_ČJ02_Význam slov ČJ 2_ČJ07_Slovesa 2_ČJ12_Skupiny bě,bje, vě,vje, mě,mně 2_ČJ17_Slovesa-podmiňovací a rozkazovací způsob 
2_Čj03_Stavba slova 2_ČJ08_3. čtvrtletní písemná práce 2_ČJ13_Kategorie podstatných jmen 2_ČJ18_Zájmena 
2_Čj04_Slovní druhy 2_ČJ09_Věta a souvětí 2_ČJ14_Přídavná jména tvrdá 2_ČJ19_Číslovky 
2_Čj05_Podstatná jména – kategorie 2_ČJ10_Popis a charakteristika člověka 2_ČJ15_Přídavná jména - opakování 2_ČJ20_Podmět a přísudek 
03_1
FileFileFileFile
3_Z01_Kraje ČR I. 3_Z06_Liberecký kraj 3_Z11_Olomoucký kraj 3_Z16_SG - Obyvatelstvo-znaky 
3_Z02_Ústecký kraj 3_Z07_Jihočeský kraj 3_Z12_Zlínský kraj 3_Z17_SG - Obyvatelstvo -náboženství 
3_Z03_Plzeňský kraj 3_Z08_Královehradecký kraj 3_Z13_Moravskoslezský kraj 3_Z18_SG - Sídla 
3_Z04_Středočeský kraj 3_Z09_Pardubický kraj 3_Z14_Jihomoravský kraj 3_Z19_SG - Hospodářství - primér 
3_Z05_Praha 3_Z10_Vysočina 3_Z15_SG - Obyvatelstvo 3_Z20_SG - Hospodářství - průmysl 
03_2
FileFileFileFile
3_M01 3_M06 3_M11 3_M16 
3_M02 3_M07 3_M12 3_M17 
3_M03 3_M08 3_M13 3_M18 
3_M04 3_M09 3_M14 3_M19 
3_M05 3_M10 3_M15 3_M20 
03_3
FileFileFileFile
3_AJ01 3_AJ06 3_AJ11 3_AJ16 
3_AJ02 3_AJ07 3_AJ12 3_AJ17 
3_AJ03 3_AJ08 3_AJ13 3_AJ18 
3_AJ04 3_AJ09 3_AJ14 3_AJ19 
3_AJ05 3_AJ10 3_AJ15 3_AJ20 
04_1
FileFileFileFile
4_Čj01_Petrová 4_Čj06_Čtení a skládání slov 4_Čj11_Rýmy, opravy textu, hádanky 4_Čj16_Slova nadřazená, podřazená a souřadná 
4_Čj02_Čtení slabik a jednoduchých slov 4_Čj07, Čtení a skládání slov, určování významu 4_Čj12_Abeceda 4_Čj17_Psaní u, ú, ů 
4_Čj03_Čtení slabik 4_Čj08_Tvrdé a měkké slabiky, slabiky dě, tě, ně 4_Čj13_Druhy vět 4_Čj18_Měkké a tvrdé slabiky 
4_Čj04_Čtení a skládání jednoduchých slov a vět. 4_Čj09_Slabiky bě, pě, mě, vě 4_Čj14_Pořádek slov ve větě 4_Čj19_Párové souhlásky 
4_Čj05_Čtení slabik, slov a jednoduchých vět 4_Čj10_Význam slov, skládání slov,rébusy 4_Čj15_Hlásky a písmena 4_Čj20_Slovní druhy 
04_2
FileFileFileFile
4_M01_Telesa 4_M06_Osova soumernost 4_M11_Desetinná čísla převody jednotek 4_M16_Racionální čísla porovnávání 
4_M02_Telesa 4_M07_Osova soumernost 4_M12_Desetinná čísla porovnávání 4_M17_Racionální čísla početní operace 
4_M03_Telesa 4_M08_Znaky delitelnosti 4_M13_Desetinná čísla slovní úlohy 4_M18_Racionální čísla početní operace 
4_M04_Telesa 4_M09_Zaokrouhlování desetinných čísel 4_M14_Obrazce obvod obsah 4_M19_Přímá úměrnost 
4_M05_Telesa 4_M10_Desetinná čísla početní operace 4_M15_Celá čísla 4_M20_Nepřímá úměrnost 
04_3
FileFileFileFile
4_Z01_Povrch Evropy 4_Z07_Střední Evropa 4_Z11_Puzzle mapy Evropy 4_Z16_Evropa - opakování 
4_Z02_Poloha a postavení ve světě 4_Z08_Severní Evropa 4_Z12_Jižní Evropa 4_Z17_ČR - Základní údaje 
4_Z03_Historie Evropy 4_Z09_Západní Evropa 4_Z13_Jihovýchodní Evropa 4_Z18_ČR - Přírodní podmínky I. 
4_Z04_Podnebí Evropy 4_Z10_Střední + Severní Evropa - Opakování 4_Z14_Západní + Jižní Evropa - Opakování 4_Z19_ČR - Přírodní podmínky II., Obyvatelstvo 
4_Z05_Obyvatelstvo Evropy 4_Z11_Puzzle mapy Evropy 4_Z15_Východní Evropa 4_Z20_ČR - Hospodářství 
4_Z06_Hospodářství Evropy 
05_1
FileFileFileFile
5_Vl01_Lidé a čas 5_VL06_Jan Hus, husitské války 5_VL11_Stavební slohy 5_Vl16_Česká republika 
5_Vl02_Pravěk - doba kamenná 5_VL07_České země po husitských válkách 5_VL12_2. polovina 18. století a 1. polovina 19. století 5_Vl17_Z krajů ČR 1 
5_VL03_Velkomoravská říše 5_VL08_Habsburkové 5_VL13_Život v 19. století 5_Vl18_Z krajů ČR 2 
5_VL04_Lucemburkové 5_VL09_Doba pobělohorská 5_Vl14_1.světová válka 5_Vl19_Co víš o České republice 
5_VL05_Přemyslovci 5_VL10_Od pravěku k Habsburkům 5_Vl15_Opakujeme 19. - 20. století 5_Vl20_Co víš o Evropě 
05_2
FileFileFileFile
5_Ch01_Chemické reakce 5_Ch06_Derivaty_uhlovodiku 5_Ch11_Stavební pojiva 5_Ch16_Vlastnosti alkoholů 
5_Ch02_Příprava na laboratorní práci 5_Ch07_Kyseliny 5_Ch12_Příprava a vznik solí 5_Ch17_Práce s plasty(vlastnosti) 
5_Ch03_Roztoky 5_Ch08_Laboratorni prace 5_Ch13_Látková koncentrace 5_Ch18_Vlastnosti karboxylových kyselin 
5_Ch04_Značky a názvy prvků 5_Ch09_Oxidy,sulfidy 5_Ch14_Doplnovacky 5_Ch19_Sulfidy 
5_Ch05_Vzorce_a_nazvy_uhlovodiku 5_Ch10_Důkaz škrobu pomocí jodové zkoušky 5_Ch15_Práce s textem 5_Ch20_Bílkoviny 
05_3
FileFileFileFile
5_Čj01_Abeceda 5_Čj06 Vyvození písmene O.o 5_Čj11_OH 5_Čj16_OH 
5_Čj02_Druhy vět šablona 2 5_Čj07 Vyvození písmene P,p. 5_Čj12_OH 5_ČJ17 
5_Čj03 slova 5_Čj08 Vyvození T,t 5_Čj13 5_Čj18_OH 
5_Čj04 vlastní jména 5_Čj09_Vyvození G,g. 5_Čj14_OH 5_Čj19 
5_Čj05 5_Čj10_O slepičce Pepičce 5_Čj15 5_Čj20_OH 
06_1
FileFileFileFile
6_Prv01_Marie Terezie, Josef II. 6_Prv06_Naše obec Sokolov 6_Prv11_Přírodniny, suroviny, lidské výrobky 6_Prv16_Rostliny - společné znaky 
6_Prv02_Vynálezy 18. a 19. století 6_Prv07_Krajina kolem nás 6_Prv12_Látky a jejich vlastnosti 6_Prv17_Užitkové rostliny 
6_Prv03_Podnebné pásy 6_Prv08_Světové strany 6_Prv13_Koloběh vody v přírodě 6_Prv18_Části kvetoucích rostlin 
6_Prv04_Kostra člověka 6_Prv09_Mapové značky 6_Prv14_Kvíz 2_prvouka 6_Prv19_Živočichové 
6_Prv05_Bezpečnost na cestě 6_Prv10_Kvíz 1-prvouka 6_Prv15_Houby 3. a 4. ročník 6_Prv20_Kvíz 3 - prvouka 
06_2
FileFileFileFile
6_AJ01 6_Aj06_Zvířata 6_Aj11_Pozdravy,představujeme se 6_Aj16_Otázky a odpovědi 
6_Aj02_Synonyma, antonyma 6_Aj07_Činnost lidí 6_Aj12_Pokyny ve třídě 6_Aj17_Množné číslo 
6_Aj03_Části obličeje 6_Aj08_Přítomný čas průběhový 6_Aj13_Sloveso TO BE 6_Aj18_Sloveso TO BE, otázky 
6_Aj04_Základní osobní údaje 6_Aj09_Přítomný čas prostý 6_Aj14_Číslovky 6_Aj19_Kolik.Čísla do 20. 
6_Aj05_Minulý čas (pravid. a nepravid. slovesa) 6_Aj10_Otázky a odpovědi 6_Aj15_Pokyny 6_Aj20_Přivlast.zájmena,otázky 
06_3
FileFileFileFile
6_F01_opakování 7. ročníku 6_F06_elektrické vlastnosti látek 6_F11_opakování - převody jednotek 6_F16_elektrický odpor 
6_F02_práce 6_F07_elektrický proud 6_F12_výkon 6_F17_elektrický proud 
6_F03_polohová energie 6_F08_ohmův zákon 6_F13_tepelná výměna 6_F18_elektrický výkon 
6_F04_teplo 6_F09_výsledný odpor 6_F14_var a vypařování 6_F19_obnovitelné zdroje 
6_F05_změny skupenství 6_F10_elektrický příkon 6_F15_sluchové ústrojí 6_F20_odpady 
07_1
FileFileFileFile
7_NJ01_Škola - školní pomůcky 7_NJ06_Cestování 7_NJ11_Spojky 7_NJ16_Počasí 
7_NJ02_Slovesa - škola 7_NJ07_Stupňování přídavných jmen 7_NJ12_Vánoce 7_NJ17_Můj den 
7_NJ03_Škola - rozvrh hodin 7_NJ08_Charakteristika 7_NJ13_Koníčky 7_NJ18_Česká republika 
7_NJ04_Části těla 7_NJ09_Minulý čas - silná slovesa 7_NJ14_Předložky 7_NJ19 Oblečení 
7_NJ05_U lékaře 7_NJ10_Zvířata 7_NJ15_Životopis 7_NJ20 Jídlo 
07_2
FileFileFileFile
7_M01_Rovnice 7_M06_ Hranoly - objem 7_M11_Procvičování mnohočlenů 7_M16 Obsah lichoběžníku 
7_M02_Rovnice se závorkami 7_M07_ Čtverec, obdélník - opakování 7_M12_Mnohočleny - vzorce 7_M17_Sčítání a odčítání desetinných čísel 
7_M03_Rovnice se zlomky 7_M08_Hranoly SÚ - výška 7_M13_Celá čísla-opakování 7_M18_Násobení desetinných čísel 
7_M04_Rovnice - počet řešení 7_M09_ Hranoly s lichoběžníkovou podstavou 7_M14 Obvod trojúhelníku 7_M19_Dělení desetinných čísel 
7_M05_Hranoly - povrch 7_M10_ Hranoly s trojúhelníkovou podstavou 7_M15 Obsah trojúhelníku 7_M20 Desetinná čísla - hry 
07_3
FileFileFileFile
7_Ch01_Směsi 7_Ch06_Chemicke_nazvoslovi 7_Ch11_Molární hmotnost 7_Ch16_Procvičování učiva (anorganická a organická chemie) 
7_Ch02_Soli-vzorce,názvy 7_Ch07_Hydroxidy 7_Ch12_Vlastnosti a použití solí 7_Ch17_Halogenderiváty - důkaz halového prvku 
7_Ch03_Periodicka_soustava_prvku 7_Ch08_Chemicke vypocty 7_Ch13_Zajímavé úkoly 7_Ch18_Důkazy některých prvků v organických sloučeninách - dusíku v hrachové moučce 
7_Ch04_Chemické prvky - opakování 7_Ch09_Vlastnosti a pouziti oxidu 7_Ch14_Anorganické sloučeniny 7_Ch19_Vitamín C 
7_Ch05_Halogenidy 7_Ch10_Příprava chemické sloučeniny 7_Ch15_Reakce kovů s kyselinou... 7_Ch20_Názvosloví, chemické reakce, indikátory... 
08_1
FileFileFileFile
8_Čj01 8_Čj06 8_Čj11 8_Čj16 
8_Čj02 8_Čj07 8_Čj12 8_Čj17 
8_Čj03 8_ČJ08 8_Čj13 8_Čj18 
8_Čj04 8_Čj09 8_Čj14 8_Čj19 
8_Čj05 8_Čj10 8_Čj15 8_Čj20 
08_2
FileFileFileFile
8_Aj01_Čísla do 100 8_Aj06_Rodina, rozhovory 8_Aj11_Sloveso být,otázky,zápor 8_Aj16_Zvířata, přítomný čas prostý 
8_Aj02_Jídlo,město,zvířata,předložky 8_Aj07_Náš dům 8_Aj12_Volný čas, sloveso like 8_Aj17_Popis osob 
8_Aj03_Přítomný čas průběhový 8_Aj08_Zájmena 8_Aj13_Přítomný čas prostý (like) 8_AJ18_Škola, rozvrh 
8_Aj04_Jídlo, množství 8_Aj09_Volný čas 8_Aj14_Minulý čas - překlady 8_Aj19_Denní režim 
8_Aj05_Have got 8_Aj10_Počasí, aktivity 8_Aj15_Bydlení, přítomný čas prostý 8_Aj20_Slovesa být a mít 
08_3
FileFileFileFile
8_F01_opakování 8. ročníku 8_F06_polovodiče 8_F11_opakování - převody jednotek 8_F16_jaderná energie 
8_F02_ elektromagnet 8_F07_elektromagnetické záření 8_F12_ elektromagnetické jevy 8_F17_jaderný reaktor 
8_F03_elektromagnetická indukce 8_F08_světelné jevy 8_F13_elektrárny 8_F18_Slunce 
8_F04_střídavý proud 8_F09_jaderná energie 8_F14_transformátor 8_F19_vzdálenosti ve vesmíru 
8_F05_transformátor 8_F10_vesmír 8_F15_polovodiče II 8_F20_vesmír 
09_1
FileFileFileFile
9_NJ01 Trpný rod 9_NJ06 Dny v týdnu 9_NJ11 Móda 9_NJ16 Rozkazovací způsob 
9_NJ02 Barvy 9_NJ07 Školní předměty 9_NJ12 Zápor kein 9_NJ17 Dopis o sob웠
9_NJ03 Číslovky do 100 9_NJ08 Sport 9_NJ13 Infinitiv s zu 9_NJ18 Způsobová slovesa 
9_NJ04 Číslovky do 1000 9_NJ09 Hodiny 9_NJ14 Množné číslo podst.jm. 9_NJ19 Préteritum haben+sein 
9_NJ05 Časování nepravidelných sloves 9_NJ10 Školní potřeby 9_NJ15 Adresa 9_NJ20 Vazby sloves 
09_2
FileFileFileFile
9_CH01_Uhlovodíky 9_Ch06_Halogenderivaty 9_Ch11_Vliv teploty a plošného obsahu pevné složky na rychlost rozpustnosti do roztoku 9_Ch16_Vlastnosti látek 
9_CH02_Chemické sklo a nádobí 9_Ch07_Chemicke reakce a chemicke rovnice 9_Ch12_Vzduch 9_Ch17_Vlastnosti mýdla 
9_Ch03_Vypocty_z_chemicke__rovnice 9_Ch08_Opakovani uciva (anorganicka chemie) 9_Ch13_Redoxní reakce 9_Ch18_Redoxní reakce-vytěsňování stříbra z AgNO3 mědí 
9_Ch04_Uhlovodíky - procvičování 9_Ch09_Voda 9_Ch14_Chemicke rovnice - procvicovani 9_Ch19_Kovy, polokovy 
9_Ch05_Halogeny 9_Ch10_Slovníček pojmů 9_Ch15_Destilace 9_Ch20_Tuky 
09_3
FileFileFileFile
9_M01_Petrová 9_M06_Počítání s penězi v oboru čísel do 10 9_M11_Odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu 10 9_M16_Geometrické tvary 
9_M02_Petrová 9_M07_Numerace čísel do 20 9_M12_Numerace do 100 9_M17_Odčítání s přechodem 10 v oboru čísel do 100 
9_M03_Rozklad čísel v oboru do 7 9_M08, Sčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky 9_M13_Sčítání a odčítání bez přechodu 10 v oboru do 100 9_M18_Násobení dvěma a třemi 
9_M04_Sčítání a odčítání v oboru čísel do 7 9_M09_Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky 9_M14_Procvičování sčítání a odčítání v oboru do 100 9_M19_Násobení čtyřmi a pěti 
9_M05_Čertí den 9_M10_Sčítání do 20 s přechodem desítky 9_M15_Sčítání s přechodem 10 v oboru do 100 9_M20_Dělení 
10_1
FileFileFileFile
10_CJ01 10_Čj06 OH 10_Čj11 10_Čj16 OH 
10_CJ02 OH 10_ČJ07 10_Čj12 OH 10_Čj17 
10_CJ03 10_Čj08 OH 10_Čj13 10_Čj18 OH 
10_CJ04 10_Čj09 10_Čj14 OH 10_ČJ19 
10_CJ05 OH 10_Čj10 OH 10_Čj15 OH 10_ČJ20 
10_2
FileFileFileFile
10_M01 10_M06 OH 10_M11 10_M16 OH 
10_M02 OH 10_M07 10_M12 OH 10_M17 
10_M03 10_M08 OH 10_M13 10_M18 OH 
10_M04 10_M09 10_M14 OH 10_M19 
10_M05_OH 10_M10 OH 10_M15 OH 10_M20 
10_3
FileFileFileFile
10_Prv01 10_Prv06 OH 10_Prv11 10_Prv16 OH 
10_Prv02_OH 10_Prv07 10_Prv12 OH 10_Prv17 
10_Prv03 10_Prv08 OH 10_Prv13 10_Prv18 OH 
10_Prv04 10_Prv09 10_Prv14 OH 10_Prv19 
10_Prv05 OH 10_Prv10 OH 10_Prv15 OH 10_Prv20 
11_1
FileFileFileFile
11_Aj01 11_Aj06 11_Aj11_Slovní zásoba - potraviny a nápoje 11_Aj16 
11_Aj02_Procvičování slovní zásoby - téma rodina, škola 11_Aj07_Slovní zásoba - narozeniny 11_Aj12 11_Aj17_Slovní zásoba - části domu 
11_Aj03_Slovní zásoba - téma ovoce 11_Aj08 11_Aj13_Slovní zásoba - živočichové na safari 11_Aj18 
11_Aj04 11_Aj09 11_Aj14 11_Aj19_Slovní zásoba - oblečení 
11_Aj05, Slovní zásoba - čísla, opakování 11_Aj10_Zvířata 11_Aj15_Části těla a obličeje 11_Aj20 
11_2
FileFileFileFile
11_ČOZ01_PODSTATA ČLOVĚKA 11_ČOZ06 svalová práce, svaly těla 11_ČOZ11_mízní soustava 11_ČOZ16_Kožní soustava 
11_ČOZ02_VÝVOJ ČLOVĚKA 11_ČOZ07_Trávicí soustava 11_ČOZ12_Dýchací soustava 11_ČOZ17_Zrak 
11_ČOZ03_KOSTRA HLAVY 11_ČOZ08_Živiny 11_ČOZ13_Rozmnožovací soustava muže 11_ČOZ18_SLUCH 
11_ČOZ04_KOSTRA TRUPU 11_ČOZ09_Krev 11_ČOZ14_Rozmnožovací soustava ženy 11_ČOZ19_CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA_19 
11_ČOZ05 druhy svalů, stavba svalu 11_ČOZ10_Srdce 11_ČOZ15_Těhotenství, porod 11_ČOZ20_HORMONY - 20 
11_3
FileFileFileFile
11_M01_násobení a dělení 2 11_M06 11_M11 - Lu 11_M16 Lu 
11_M02_Zaokrouhování 11_M07 11_M12 hotový - Lu 11_M17 Lu 
11_M03_jed.délky1-únor 11_M08 11_M13 Lu hotový 11_M18 
11_M04_Jednotky délky 2 11_M09 Lu 11_M14 - Lu hotové 11_M19 
11_M05_Přir.čísla 11_M10 Lu 11_M15 Lu 11_M20 
12_1
FileFileFileFile
12_M01_ Tečny ke kružnici 12_M06_Slovní úlohy - společná práce 12_M11_Znaky dělitelnosti 3,4 12_M16_Jehlan - objem 
12_M02_Délka kružnice, obvod kruhu - SÚ 12_M07_Řešení soustavy rovnic I. 12_M12_Největší společný dělitel 12_M17_Kužel - povrch 
12_M03_Obsah kruhu - SÚ 12_M08_Řešení soustavy rovnic II. 12_M13_Nejmenší společný násobek 12_M18_Kužel - objem 
12_M04_Slovní úlohy o pohybu I. 12_M09_Podobnost 12_M14_Slovní úlohy - násobek, dělitel 12_M19_Koule - povrch 
12_M05_Slovní úlohy o pohybu II. 12_M10_Znaky dělitelnosti 10,5,2 12_M15_Jehlan - povrch 12_M20_Koule - objem 
12_2
FileFileFileFile
12_F01 12_F06 hotový 12_F11 12_F16_hotový 
12_F02 12_F07 hotový 12_F12_hotovy 12_F17_hotový 
12_F03 12_F08 hotový 12_F13 Tření, hotový 12_F18_hotový 
12_F04 hotový 12_F09 hotový 12_F14 tlak hotový 12_F19_hotový 
12_F05 hotový 12_F10 - hotovy 12_F15 - hotový 12_F20 
12_3
FileFileFileFile
12_Z01_Země a její objevování-1 12_Z06_Mapa-Cesta po Africe 12_Z11_Vodstvo na pevnině 12_Z16_Tundry a polární pustiny 
12_Z02_Objevování a dobývání vesmíru-2 12_Z07_Azimut 12_Z12_Vodní toky 12_Z17_Zemědělství 
12_Z03_Měsíc 12_Z08_Práce s mapou 12_Z13_Oběh vzduchu v atmosféře 12_Z18_Plodiny 
12_Z04_Pohyby Země 12_Z09_Vznik pohoří 12_Z14_Pouště 12_Z19_Doprava 
12_Z05_Čas na zemi 12_Z10_Vznik ostrovů 12_Z15_Stepi 12_Z20_Rozdělení světa